Hållbarhet, Miljö och Kvalitet

HÅLLBARHET / MILJÖ

Miljö och hållbarhet ingår som en självklar och prioriterad del i S:t Eriks affärsverksamhet och vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar för att minska vår miljöpåverkan. Långsiktig hållbarhet är en av våra viktigaste frågor! 

Både betong och natursten är hållbara material på många sätt. De har lågt underhållsbehov och lång livslängd, vilket är viktiga delar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Vi har under många år arbetat aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp

Att minska vårt koldioxidavtryck har stort fokus. Vi tittar på produkternas hela livscykel och försöker prioritera insatser där de är som störst. Som ett mycket viktigt verktyg för att få en tydlig bild av produkternas miljöpåverkan har vi tagit fram Miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Våra miljövarudeklarationer har granskats och godkänts via en oberoende verifiering, vilket säkerställer ett trovärdigt innehåll. 

Råvaran cement, som är en viktig ingrediens i betong, utgör störst del av vår klimatpåverkan. Våra Cementleverantörer arbetar aktivt för att hitta nya lösningar för tillverkning av cement med minskade CO2-utsläpp. S:t Eriks var tidigt ute och gick redan år 2009 över till nyutvecklade cementsorter med lägre koldioxidavtryck genom inblandning av tillsatsmaterial. Efter detta har cementbyten skett flera gånger och våra recept finjusterats för att minska cementanvändningen, med bibehållen hög kvalitet på våra produkter.

En betongplatta tar upp CO2 under hela sin livstid - upp till 20 procent av koldioxidutsläppen som sker vid den kemiska processen vid tillverkningen av cement återtas under betongprodukternas livscykel, genom så kallad karbonatisering. Betongplattor som av någon anledning ska bytas ut kan krossas och återanvändas – både som ballast i ny betong, eller som bärlager i vägar. Genom att krossa betongen så ökar också dess möjlighet att ta upp ännu mer koldioxid.      

El med märkningen Bra miljöval

Den el vi använder kommer från förnybara källor. Vi använder miljövarudeklarerad vindkraftel med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval, en av världens tuffaste miljömärkningar. På det sättet säkerställer vi att elen vi använder är förnybar och samtidigt hållbar. 

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. För varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval går pengar till olika projekt för att minska elanvändningen genom energieffektivisering. 

På våra produktionsanläggningar och för våra transporter pågår ett arbete med att hela tiden minska vår energiförbrukning och samtidigt öka mängden förnybara och fossilfria bränslen. 

Miljöcertifiering

S:t Eriks är sedan år 2006 miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001:2015, vilket bland annat innebär att vårt arbete och ledningssystem årligen revideras av extern part. 

Samarbeten

Under period IV och V (2018-2024) var S:t Eriks en aktiv medlem av Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Uppsala blev, av Världsnaturfonden (WWF), utsedd till årets internationella klimatstad 2018 och årets svenska klimatstad 2020 och den internationella juryn lyfter Uppsala klimatprotokoll som en av framgångsfaktorerna.  

S:t Eriks är också stolt partner i Betonginitiativet, ett samarbete mellan en rad olika aktörer med syfte att tillsammans verka för klimatneutral betong. Betonginitiativets vision är att klimatneutral betong ska finns på marknaden 2030 och att den används överallt senast 2045.

 

KVALITET

S:t Eriks kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vi arbetar ständigt med förbättringar och vårt arbete och ledningssystem revideras årligen av extern part.

Kvalitetskraven för de enskilda produkterna är enhetliga för alla S:t Eriks fabriker. För marksten baseras kraven enligt svensk standard SS-EN 1338, för plattor enligt SS-EN 1339, för kantstöd SS-EN 1340 samt för stödmurar SS-EN 15258 och SS-EN 13369. 

S:t Eriks är: 

- certifierat mot BBC-märket som säkerställer att de Svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden uppfylls. Produkter som har väsentlig betydelse för säkerheten har krav på BBC-certifikat men för markprodukter och takpannor är det frivilligt med BBC. S:t Eriks har sedan lång tid tillbaka, på vissa delar ända sedan början av 1990-talet, valt att BBC-märka de flesta av markprodukterna samt G-stöd (Marksten EN 1338, Plattor EN 1339, Kantstöd EN 1340) och takpannor (EN 490). 

- certifierad Vilmaleverantörer. Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet Vilma och är en kvalitetssäkrad standard för artikelinformation. Vilma består av företag och organisationer inom bygg, järn och VVS.

- kvalificerad leverantör i https://www.achilles.com/sv/ som är ett gemensamt leverantörsregister och kvalificeringssystem för nordiska inköpsorganisationer inom posttjänster och transportsektorn. De deltagande organisationerna använder leverantörsregistret för att identifiera nuvarande och potentiella leverantörer, få information om dessa och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

   

 

 

 

 

 

St Eriks