Brunnar

Våra nedstignings-, tillsyns- och rensbrunnar bidrar till att säker-ställa spill- och dagvattenledningens goda funktion. Brunnens tyngd är till fördel vid kringfyllningen då betongbrunnen står stadigt och inte flyter upp.