S:t Eriks och klimatet

S:t Eriks arbetar sedan lång tid tillbaka med hållbara produkter och viktiga initiativ för miljöförbättringar. Betydande satsningar inom organisationen görs för att hållbarhet och miljötänk ska genomsyra alla processer, arbetssätt och produkter. S:t Eriks arbetar med, och har åtskilliga initiativ och mål framåt, för att vara det självklara valet i ett hållbart samhällsbyggande.

Viktiga årtal i S:t Eriks hållbarhetsarbete

 

 

2024–2045  Framtida initiativ och mål för klimatneutralitet 

Vår planet är det viktigaste vi har och för oss på S:t Eriks är hållbarhet och klimat ett av våra högst prioriterade fokusområden.  

S:t Eriks största klimatavtryck kommer från ingående råvaror, framför allt cement, som är en viktig komponent i betong. Utvecklingen går stadigt framåt och vi gör hela tiden betydande förbättringar som sänker vårt avtryck. Vi har cementleverantörer som arbetar för att hitta nya innovativa lösningar och med en nollvision år 2030.  

Mycket har hänt under de senaste åren men vårt viktiga arbete med att minska koldioxidavtrycket utvecklas och fortsätter. Cementbyten och receptjusteringar ger ett positivt resultat kommande år. Större kliv är på gång, vilket också är nödvändigt om vi ska lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Vi tittar även på andra viktiga delar inom miljöarbetet; återvinning och återanvändning av betong, koldioxidupptag i betong samt transporter för att nämna några.  

Vi vill fortsätta leda utvecklingen i branschen och arbetar långsiktigt med att nå klimatneutralitet allra senast år 2045.

2030 – Mål i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål

S:t Eriks är sedan 2020 partner i Betonginitiativet, vars syfte är att verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045. 

S:t Eriks har satt upp långsiktiga mål i linje med Parisavtalets 1,5 graders mål. 

2030 ska CO2-reducering ha skett med minst 40 % inom scope 1 och 2 (enligt Green House Gas protocol), basår 2021.  
2030 ska CO2-reducering ha skett med minst 40 % kopplat till CO2-avtryck från cement, basår 2021.  

2023 - Receptförbättringar och ökad cirkuläritet

Under 2023 har vi investerat i en ny silo i vår Uppsalafabrik. Den används till granulerat masugnsslagg som är ett av flera godkända och väl beprövade bindemedel till betong. Genom att byta ut en del av cementen så minskas klimatavtrycket rejält. 

Ungefär 80 % av betong är ballast i olika fraktioner. Gamla betongprodukter går att krossa och återanvända i nya produkter. Detta blir en viktig ingrediens i några av våra produkter. Det sparar på jordens viktiga naturresurser.

Under kommande år fortsätter receptförbättringar och utökas till fler produktgrupper. 

2022 - Fortsatt elektrifiering

Elektrifiering fortsätter då ytterligare eltruckar kommer in i verksamheten. Tjänstebilsflottan är på övergång till fossilfritt och under året beställs många rena elbilar. Vi arbetar vidare med energieffektivisering och medvetenhet hos personalen, vilket ger resultat.

2021 - Klimatreducerad betong

Vi startar upp nya samarbeten för att testa olika lösningar på klimatreducerad betong – ett spännande och mycket viktigt område!

2020 – Förenklad elbilsladdning 

Välkommen att ladda din elbil när du är på besök hos oss! På flera av våra fabriker har vi nu gjort det enkelt för dig att ladda din bil.   

2020- Miljövarudeklarationer, EPD:er 

EPD:er kommunicerar öppen och tydlig information om hur vår miljöpåverkan ser ut och de har granskats och godkänts via en oberoende verifiering.  

Djupdykande livscykelanalyser ger oss en tydlig bild och hjälper oss att arbeta med rätt förbättringar.   

2020 – Tjänstebilspolicy miljöanpassas 

Vi strävar efter att minska våra resor men när vi behöver resa vill vi göra det på ett så bra sätt som möjligt ur ett miljöperspektiv. Därför har vi anpassat både vår rese- och tjänstebilspolicy som bland annat innebär användning av el- och hybridbilar. 

2020 – All el från vindkraft, Bra miljöval 

Från starten av 2020 använder S:t Eriks 100 % fossilfri och förnybar el. Med naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval säkerställer vi dessutom att den är hållbart placerad samt stödjer utvalda energieffektiviseringsprojekt.  

S:t Eriks arbetar även med energieffektivisering, för att göra av med så lite energi som möjligt, och strävar efter att bli helt fossilfria.  

2018 – Viktiga samarbeten 

Samarbeten är viktigt för stadiga kliv framåt inom klimatarbetet och S:t Eriks är med i flera! Ett gott exempel är Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk som samverkar och inspirerar varandra och andra att bidra till en hållbar värld, men som också ställer krav på medlemmarnas klimatförbättringar.  

I Uppsala Klimatprotokoll har S:t Eriks varit en stolt medlem mellan 2018-2024 och bidragit till minskat klimatavtryck tillsammans med övriga medlemmar.   

2018 – Ecofog 

Vi introducerar fastfog med 100% naturliga råvaror 

2017 – Solcellspanna  

Solcelspannan Nibra kommer in i sortimentet och får senare sällskap av Solvej (2020) 

S:t Eriks har varit medlemmar i Sveriges stenindustriförbund sedan 2017 där förbundet arbetar aktivt med klimatfrågor, bland annat med ett långsiktigt mål för fossilfri produktion år 2029. 

 

2016 – Cementreducering med alternativa bindemedel  

Flera alternativa bindemedel börjar komma ut på marknaden vilket sänker koldioxidavtrycket ytterligare.  

2016 – Gröna Rör 

Redan 2016 lanserades våra gröna rör, som med inblandning av alternativa bindemedel markant minskar koldioxidavtrycket och samtidigt ger ökad beständighet och livslängd.   

2014 – Natursten 

Vi kompletterar vårt sortiment med natursten. Ett extremt hållbart och naturligt material med låg koldioxidpåverkan.  

2009  Miljöförbättrade transporter 

Vi börjar ställa krav på euroklassning för minskade NOx-utsläpp på merparten av våra transportörer och dessa krav har sedan med åren skärpts och förbättras, idag Euro V och Euro VI.    

Viktigt är också arbetet med att utnyttja lastkapaciteten så att bilar går fullastade i största möjligaste mån, för att minimera mängden utsläppt CO2/levererat ton.  

2009 – CO2-reduktion från cement 

Betongens viktiga råvara och bindemedel cement ger miljöpåverkan, framför allt på grund av koldioxidutsläpp från den kemiska processen där kalksten omvandlas till cement.  

Redan 2009 kunde vi med dåtidens miljöcement minska vårat koldioxidavtryck. Att byta till nya cementsorter med lägre CO2 och samtidigt arbeta med receptoptimeringar för minskad mängd cement, så minskar koldioxidavtrycket markant. Det arbetet är ständigt gående.  

2006 – ISO 14001 Certifiering

S:t Eriks har sedan lång tid tillbaka certifierade ledningssystem för både miljö och kvalitet. Det säkerställer välutvecklade arbetssätt med ständig förbättring. Några av våra siter har haft ISO 14001-certifikat ända sedan 1997. 

2005 – Reducering av Naturgrus 

Vi börjar arbetet med att minska vårt användande av naturgrus i betongen, för att spara på naturens ändliga resurser. Det arbetet har fortsatt och mängden naturgrus minskar stadigt. Idag används till största del bergkross i våra produkter.    

1954 – Superplattan 

Redan på 50-talet började våran Superplatta att produceras. Plattan återfinns på många gågator och torg i landet. Det är en extra hållbar och slitstark platta i ett homogent skikt. Genom att en tunnare platta kan användas, i jämförelse med traditionella betongplattor, minskar koldioxidavtrycket från både betong och transporter.  

St Eriks