Avskiljare

Olje- och slamavskiljare

Oljeförorenat avloppsvatten måste renas före anslutning till det kommunala avloppsnätet. För denna rening används Germax olje- och slamavskiljare. Detta gäller både för dagvatten och spillvatten. Germax olje- och slamavskiljare utförs med cirkulär planform (brunnsmodell). Efter att dagvattnet passerat avskiljaren leds det till dagvattennät, vattendrag eller recipient.
GERMAX oljeavskiljare är dimensionerad och provad enligt SS‑EN 858-1 och SS‑EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 2 (max 100 mg olja per liter renat vatten). GERMAX oljeavskiljare ska alltid föregås av en slamavskiljare, antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Oljeavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS‑EN 681-1. Oljeavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3–NS 50. Varianterna med beteckning OAU är oljeavskiljare med utökad oljevolym.

Dokument