Avskiljare

Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning.
Fettavskiljaren är godkänd av SITAC och funktionsprovad enligt SS-EN 1825-1. Avskiljare bör enligt Boverkets Byggregler, BFS 1998:38, BBR användas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av något av följande ämnen: • Slam eller fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar. • Fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning. Halten av fett i industriavlopp får inte överskrida 150 mg/l i förbindelsepunkt till kommunalt avloppsnät (VAV M20, 1983). (Halten är korttidsvärden på blandprov, minst 3 prov uttagna med 5 minuters mellanrum).

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration