Avskiljare

Reningsanläggningar

TREMAX är en problemlösare vid rening av hushållsspillvatten utanför det kommunala VA-systemet. Den väl beprövade slamavskiljaren är dimensionerad för att omhänderta spillvattnet från 4-25 hushåll i enlighet med gällande miljölagstiftning.

TREMAX-anläggningarna är avsedda för behandling av hushållsspillvatten från 4-25 hushåll, 20-100 personer (personekvivalenter, pe). Slamavskiljaren tillverkas av betong och är försedd med anslutningar för in- och utloppsledningar. Fogarna tätas med fogpackningar av gummi enligt SS-EN 681-1. Slamavskiljarens mellanväggar tätas med impregnerade skumplastband.