Tungmetallavskiljare

Tungmetallavskiljare TMA15

Art.nr: 869-01615

S:t Eriks tungmetallavskiljare med integrerat slamfång används främst för att rena dagvatten. Smutsigt regn och smältvatten som är förorenat av tungmetaller leds från hårdgjorda ytor ner i avloppsystemet. Reningen sker först genom en hydrogravimetrisk separation. Tyngre partiklar separeras i en virvel, där partiklarna sedimenteras och faller till botten. Sedan pressas vattnet upp genom de inbyggda filtren, som tar hand om oönskade finpartiklar. Dessutom avskiljs oljeprodukter tack vare vattenlåset på utloppet. Eventuellt slam och oljefilm/lager sugs upp i samband med servicebesök. Det inbyggda filtret absorberar tungmetaller, kolväten, suspenderade ämnen och separerar oljan, så att recipienten kan fortsatt behålla en god ekologisk status. Avskiljaren renar vattnet enligt riktlinjerna från EUs vattendirektiv och Miljökvalitetsnormen (MKN). Det ingående vattnets föroreningsgrad styr slutresultatet.Erfarenhet från Europa visar att avskiljaren ger en reduktion för löst Cu > 80%, löst Zn >70%, bly >90%, olja > 80% samt TSS > 95%. S:t Eriks TMA avskiljare klarar de uppställda målen i MKN förutsatt att hänsyn tas till inkommande vattens föroreningsgrad och avskiljarens reningsgrad för respektive ämne
Smutsigt regn och smältvatten som är förorenat av tungmetaller leds från hårdgjorda ytor ner i avloppsystemet. Reningen sker först genom en hydrogravimetrisk separation. Tyngre partiklar separeras i en virvel, där partiklarna sedimenteras och faller till botten. Sedan pressas vattnet upp genom de inbyggda filtren, som tar hand om oönskade finpartiklar. Dessutom avskiljs oljeprodukter tack vare vattenlåset på utloppet. Eventuellt slam och oljefilm/lager sugs upp i samband med servicebesök. Det inbyggda filtret absorberar tungmetaller, kolväten, suspenderade ämnen och separerar oljan, så att recipienten kan fortsatt behålla en god ekologisk status. Avskiljaren renar vattnet enligt riktlinjerna från EUs vattendirektiv och Miljökvalitetsnormen (MKN). Det ingående vattnets föroreningsgrad styr slutresultatet.Erfarenhet från Europa visar att avskiljaren ger en reduktion för löst Cu > 80%, löst Zn >70%, bly >90%, olja > 80% samt TSS > 95%. S:t Eriks TMA avskiljare klarar de uppställda målen i MKN förutsatt att hänsyn tas till inkommande vattens föroreningsgrad och avskiljarens reningsgrad för respektive ämne

Specifikation

Principskiss på en tungmetallavskiljare.
Dimension
1600 mm
Typ
TMA 15
Kg/st
10000 kg
Dim. in och utlopp
250 mm
Antal insatser
5
Yta
2000 m²