S:t Eriks arbetar med hållbar natursten

För att säkerställa att alla S:t Eriks naturstensprodukter tillverkas enligt rådande etiska och miljö-mässiga krav genomförs kontinuerlig översyn av värdekedjans risker och utmaningar. Generellt omfattar värdekedjan för natursten risker inom processerna stenbrytning, produktion och transport. Främst rör det sig om sociala risker, men även påverkan för omgivande miljö kan vara betydande, med stora avfallsmängder, vattenförorening och påverkan av biologisk mångfald att nämna. Efterlevnad av rådande miljölagstiftning påverkar i stor utsträckning hur miljöpåverkande värdekedjan är.

Värdekedjans sociala utmaningar omfattar såväl verksamhetens påverkan på det omgivande samhället som de anställda. Arbetsmiljön måste anses vara riskfylld, med tanke på risker för skär- och klämskador, splitter eller lungsjukdom som silikos. Brister i arbets- och anställningsvillkor kan också förekomma.

Ovan nämnda risker kan minimeras genom systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete och kontinuerliga kontroller av hur arbetsmiljö- och verksamhetskrav uppfylls.

Vid bedömning av landspecifika risker tas grad av demokratisering, korruption och skydd för mänskliga rättigheter i beaktande. Men även mera specifika risker, som avsaknad av säkerhet, låga löner, arbetstider eller föreningsfrihet. Ett kriterium att beakta är om landet ratificerat ILO´s kärnkonventioner eller inte. Alla länder S:t Eriks leverantörer är verksamma i har förbundit sig att följa ILO´s kärnkonventioner.

Som en del av riskanalysen har även beräkning av CO2-emission för natursten genomförts. Frågor om energiförbrukning och CO2-emission diskuteras kontinuerligt med leverantörer med målsättning om att dessa framöver ska bli helt CO2-neutrala.

S:t Eriks Supplier Code of Conduct

För att säkerställa att S:t Eriks naturstensprodukter framställs i enlighet med våra och våra kunders hållbarhetskrav måste varje leverantör genomgå S:t Eriks process för leverantörsgranskning och med sin signatur försäkra att man efterlever S:t Eriks kravställning i SCoC – Supplier Code of Conduct. (SupplierCoC-STERIKS.pdf)

S:t Eriks SCoC omfattar alla leverantörer, affärs- och samarbetspartners, och baseras på FN´s Global Compact och dess underliggande konventioner och deklarationer.

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

- ILO:s deklaration om grundläggande rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

- Rio-deklarationen om miljö och utveckling

- FN:s konvention mot korruption

Uppförandekoden omfattar även de underleverantörer som S:t Eriks huvudleverantörer samarbetar med i hela värdekedjan. Leverantörer förbinder sig genom SCoC att deltaga vid inspektioner och att samarbeta för att åtgärda eventuella avvikelser som framkommer vid S:t Eriks eller tredjeparts inspektioner.

 

S:t Eriks leverantörsbesiktning

I samband med besök hos nya eller befintliga leverantörer gör S:t Eriks personal en bedömning av företagets hållbarhetsstatus med bakgrund av kraven i S:t Eriks SCoC. Observationer av potentiella brister bidrar som underlag för fullskaliga inspektioner av tredje part. Utförande av tredjeparts-inspektioner diskuteras med såväl nya som befintliga leverantörer, för att avgöra vem som ska ansvara för att dessa genomförs på tillfredsställande vis.

 

Tredjepartsgranskning och CAP

För fullskaliga inspektioner anlitar antingen leverantör eller S:t Eriks en oberoende part för genomförande av inspektion. Inspektionerna resulterar i en inspektionsrapport samt CAP - Corrective Action Plan. I förbättringsplanen som sammanställs tillsammans med leverantören, beskrivs avvikelsens art, grad av allvarlighet, orsak till avvikelse, av leverantören föreslagen korrigerande åtgärd, person ansvarig för åtgärd och slutdatum för åtgärdande. Under det följande åtgärdsarbetet ansvarar oberoende part för att bedöma inkommande bevis för att åtgärder utförts.

 

Energiförbrukning och CO2

För att bedöma CO2 avtryck från naturstensverksamheten har S:t Eriks sammanställt beräkningar för utsläpp av CO2 under den totala brytnings- och tillverkningsprocessen samt tillhörande transporter. Beräkningarna har utförts med hänsyn till livscykelperspektivet eftersom natursten har mycket hög återanvändningsgrad. Avstämningar med leverantörer ger insyn i aktuell energiförbrukning och verklig CO2 emission från respektive verksamhet, och bidrar till leverantörernas initiativ i förnybar riktning.   

 

Svensk produktion - ISO 9001 och 14001

S:t Eriks svenska tillverkning lyder under svensk arbetsmiljölagstiftning, och är dessutom sedan 2021 ISO-certifierad enligt standarderna 9001:2015 och 14001:2015, vilket betyder att organisationens ledningssystem och systematiska arbete för att minimera avfall och utsläpp uppvisar god standard.

St Eriks