Verksamhetspolicy

S:t Eriks utvecklar, tillverkar, säljer och levererar Mark-, Tak- och VA-system till proffskunder och återförsäljare på den nordiska marknaden. S:t Eriks arbetar aktivt för rätt kvalitet, minimerad miljöpåverkan och god arbetsmiljö, både i vårt arbete och i våra långsiktiga planer och mål. Nya mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, inom ramen för vår strategi, fastställs kontinuerligt och utvärdering och redovisning av resultaten sker årligen. S:t Eriks Ledningssystem förbättras ständigt.

Miljö

Vi arbetar för en varaktig hållbar utveckling och de miljöaspekter vi påverkar vår omvärld med har vi identifierat och sammanställt i vårt ledningssystem. Vi ska undvika att välja material och metoder som innebär risker eller har okända konsekvenser för miljö och arbetsmiljö. S:t Eriks ska uppmuntra till utveckling av och spridning av miljövänlig teknik. Miljöåtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Kvalitet

S:t Eriks skall i alla åtaganden känna till och kunna tillgodose kundernas krav och förväntningar på kvalitet. Kvalitet och leveranssäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster.

Arbetsmiljö

Förbättringar av arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, ingår som en naturlig del i vårt arbete. Inga medarbetare, besökare eller kunder ska behöva skadas av vår arbetsmiljö eller våra produkter. Vi ska därför identifiera olycks- samt skaderisker och alltid vidta åtgärder för att undvika dem.

Vi är tydliga med att det är var och ens ansvar att tänka igenom hur just det egna arbetet påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom ordning och reda, tydliga ansvarsområden, engagemang och kunskap kan vi alla påverka verksamheten. Vi ska med sunt förnuft även beakta etiska och moraliska aspekter. Vi ska ha system och kompetens för att lagar, förordningar, avtalsvillkor samt våra egna krav är kända och uppfylls. Bevakning av lagförändringar ska ske kontinuerligt. Utbildning i kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomförs kontinuerligt så att verksamheten kan bedrivas på ett engagerat, ansvarsfullt och kompetent sätt.