Verksamhetspolicy

S:t Eriks utvecklar, tillverkar, säljer och levererar Mark-, Tak- och VA-system till proffskunder och återförsäljare på den nordiska marknaden. Vi arbetar aktivt för rätt kvalitet, minimerad miljöpåverkan och god arbetsmiljö, både i vårt arbete och i våra långsiktiga planer och mål. Nya mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, inom ramen för vår strategi, fastställs kontinuerligt och utvärdering och redovisning av resultaten sker månatligen. S:t Eriks Ledningssystem förbättras ständigt.

Utbildning i kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomförs så att verksamheten kan bedrivas på ett engagerat, ansvarsfullt och kompetent sätt.
Vi har system och kompetens för att lagar, förordningar, avtalsvillkor samt våra egna krav är kända och uppfylls. Bevakning av lagförändringar sker kontinuerligt.

Miljö 

S:t Eriks arbetar för att vara den mest hållbara tillverkaren i branschen. Vi har ett kontinuerligt och fokuserat arbete på att minska vårt miljöavtryck. 

De miljöaspekter vi påverkar vår omvärld med finns identifierade och vi har ett högt fokus på framför allt CO2-reduktion genom hela värdekedjan. 

Kvalitet 

Vi strävar efter att det alltid ska vara enkelt att göra affärer med oss. Produkt-, kommunikations- och leveranskvalitet är viktiga förutsättningar för kundnöjdhet. 

Arbetsmiljö 

Vi verkar för att våra medarbetare har en arbetsmiljö där de trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. I samarbete med våra medarbetare och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. S:t Eriks medarbetare ska kunna identifiera sig med en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld. Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö.

St Eriks